Kararın Tam Metni: Avrupa Parlamentosu Çin’deki Organ Toplama Uygulamasını Kınadı

Avrupa Parlamentosu, Çin’deki Falun Gong uygulayıcılarından devlet yaptırımı ile organ toplanmasını kınayan bir kararı salt çoğunluk ile kabul etti. Karar, EPP, Liberaller, ECR Muhafazakârlar ve Yeşiller Partilerinden 56 Milletvekili tarafından başlatılmıştır. Oylama 40 dakikadan uzun süren müzakerelerin ardından gerçekleşti. Avrupa Parlamentosunun bu tarihi kararı, Falun Gong uygulayıcılarından organ toplamanın uluslararası alanda kınanması için öncülük edecektir.

Avrupa Parlamentosu 12 Aralık 2013 Perşembe günü, Çin’deki Zorla Organ Toplama Uygulamasını Kınayan Kararı Kabul Etti

Kararın tam metni aşağıda yer almaktadır:

*********************

İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün ihlali konuları ile ilgili bir müzakerenin gündeme eklenmesi talebi ile

Usul Kurallarının 122 (5) ve 110 (4) Maddeleri uyarınca

Müzakere talebinde bulunan gruplar:
Verts/ALE (B7 0562/2013)
PPE (B7 0577/2013)
ALDE (B7 0582/2013)
ECR (B7 0583/2013)

Çin’deki organ toplama uygulaması üzerine (2013/2981(RSP))

PPE Grubu adına, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés, Bogusław Sonik,

ALDE Grubu adına, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen,

Verts/ALE Grubu adına, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Mark Demesmaeker, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares,

ECR Grubu adına, Charles Tannock, Adam Bielan, Roberts Zīle

EFD Grubu adına, Claudio Morganti, Mara Bizzotto

*********************

Karar No: B7 0562/2013

Avrupa Parlamentosunun Çin Halk Cumhuriyetindeki organ toplama uygulaması hakkındaki kararı (2013/2981(RSP))

Avrupa Parlamentosu,

- 7 Eylül 2006 tarihindeki kararları ve 14 Mart 2013 tarihindeki AB-Çin ilişkileri görüşmeleri, 13 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan 2011 Dünya’daki İnsan Hakları ve Demokrasi üzerine yıllık rapor ve Avrupa Birliğinin konuyla ilgili politikası, 16 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan 2009 Dünya’daki İnsan Hakları Üzerine Yıllık Rapor ve Avrupa Birliğinin konuyla ilgili politikası ve 19 Mayıs 2010 tarihindeki ‘İletişim Komisyonu: Organ Bağışı ve Nakli Eylem Planı (2009-2015): Üye Devletler Arasındaki İşbirliğini Güçlendirme’ raporu dikkate alarak,

- 18 Aralık 2012 tarihinde kabul edilen Avrupa Birliği Temel Hakları Sözleşmesinin özellikle kişinin bütünlük hakkı ile ilgili 3. Maddesi dikkate alarak,

- 21 Kasım 2009, 6 Aralık 2012 ve 2 Aralık 2013 tarihlerinde İnsan Hakları Alt Komitesinde düzenlenen oturumlar ve Kanada Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik Bölgesi eski sekreteri David Kilgour ve insan hakları avukatı David Matas’ın 2000 yılından bu yana Çin’deki Falun Gong uygulayıcılarından rızaları dışında büyük ölçekli organ toplandığı yönündeki ifadeleri dikkate alarak,

- İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı yâda Aşağılayıcı Muamele yada Cezaya karşı Sözleşmenin 4 Ekim 1988 yılında Çin tarafından imzalandığını dikkate alarak,

- Yönetmelik Kurallarının 122(5) ve 110(4) Maddelerini dikkate alarak,


A. 2013 yılının Mayıs ayına kadar halen kamuya ait etkin bir organ bağış ve dağıtım sistemi yâda organizasyonu yokken, Çin Halkı Cumhuriyeti yılda 10,000’den fazla organ nakli gerçekleştirmekte ve Çin’deki 165 organ nakli merkezi 2-4 hafta içinde uygun organların bulunabileceğini tanıtmaktadır; oysa Çin’deki organ nakli sistemi, Dünya Sağlık Örgütünün organ tedarik yollarının şeffaflığı ve izlenebilirliğine yönelik gereksinimlerine uymamakta ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin sistemin bağımsız incelenmesine direnmekte.

B. Çin Halk Cumhuriyetinde, geleneksel inançlar nedeniyle gönüllü organ bağışı oranı çok düşüktür; bunun yanında Çin 1984 yılında yürürlüğe koyduğu yönetmelikler ile idam mahkûmlarından organ toplanmasına izin vermektedir.

C. Birleşmiş Milletlerin işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı yâda aşağılayıcı muamele yâda cezalar üzerine eski Özel Raportörü Manfred Nowak ve Kanadalı araştırmacılar, insan hakları avukatı David Matas ve Kanada Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik Bölgesi eski sekreteri David Kilgour tarafından, fazla organ kaynaklarını açıklaması için Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetine bulundukları bilgi talepleri başarısız oldu.

D. Çin Organ Bağışı Komitesi Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Bay Huang Jiefu, 2010 yılında Madrid’deki Organ Bağışı ve Nakli Konferansında %90 civarındaki organ naklinde kullanılan organların Çin’deki öldürülen idam mahkûmlarından geldiğini ifade etmiştir ve 2014 yılının ortasında ise, organ nakli izni olan tüm hastanelerden idam mahkûmlarından gelen organları kullanmayı durdurmalarını ve sadece gönüllü bağışları ve ulusal eşleştirme sistemi aracılığı ile tahsis edilen organları kullanmaları gerektiğini söyledi.

E. Çin Halk Cumhuriyeti, 2015 yılında idam mahkûmlarından organ toplamayı aşamalı olarak durdurma niyetini açıkladı ve bilgisayarlı bir organ dağıtım sistemi olan Çin Organ Nakli Yanıt Sistemini (COTRS) tanıttı. Bu açıklama, organ nakli izni olan tüm hastanelerin 2014 yılı ortasından itibaren idam mahkûmlarının organlarını kullanmayı durdurması gerekliliği taahhüdü ile çelişmiş oldu.

F. Çin Komünist Partisi, 1999 yılının Temmuz ayında ülke çapında Falun Gong spritüel uygulamasını ortadan kaldırmak için tasarladığı ve yüz binlerce Falun Gong uygulayıcısının gözaltına alınıp, tutuklandığı yoğun bir zulüm dalgası başlattı; bunun yanında, Uygur ve Tibetli mahkûmların da zorla organ toplamaya maruz kaldıklarına dair de raporlar bulunmaktadır.

G. Birleşmiş Milletlerin İşkenceye Karşı Komitesi ve işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı yâda aşağılayıcı muamele yasa ceza üzerine Özel Raportörü, mahkûmlardan organ toplanması iddiaları üzerine duyduğu endişeyi dile getirdi ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetine, organ nakli sistemindeki şeffaflığı ve izlenebilirliği arttırması ve ihlallerden sorumlu olanların cezalandırılması için çağrıda bulundu. Oysa dini ve siyasi tutukluların nakillerde kullanılmak üzere organları için öldürülmesi, temel yaşam hakkının berbat ve dayanılmaz bir şekilde ihlalidir.

H. Çin, 12 Kasım 2013 tarihindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren üç yıllık bir süre için BM İnsan Hakları Konseyine seçildi.


1. Çin Halk Cumhuriyetinin, kendi inançları için hapsedilen çok sayıda Falun Gong uygulayıcısı dâhil, diğer din ve etnik azınlık gruplarının üyelerinden oluşan vicdan mahkûmlarından rızaları dışında sistematik ve devlet onaylı bir şekilde organ toplandığı dair sürekli ve güvenilir raporlar üzerine duyulan derin kaygıyı ifade ediyoruz;

2. Sadece 2015 yılında idam mahkûmlarından organ toplanmasının aşamalı olarak durdurulmasının kabul edilemez olduğu; Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetini dini ve etnik azınlık grupları ve vicdan mahkûmlarından organ toplama uygulamasını hemen sona erdirmeye çağırıyoruz;

3. Avrupa Birliği ve Üye Devletler, Çin’deki organ toplama sorunu ile ilgili olarak sesini yükseltecektir; Birlik ve Üye Devletler, Çin’deki organ nakli ihlallerini resmen kınıyor ve Çin’e seyahat edecek vatandaşlarını bu konuda bilinçlendirmeyi tavsiye ediyor; Çin’deki organ nakli uygulamaları ile ilgili AB tarafından tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması ve bu tür etik olmayan uygulamalar ile meşgul olanların yargılanması talep ediliyor;

4. Çinli yetkililere, BM İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı yâda aşağılayıcı muamele yâda cezalar üzerine Özel Raportörünün ve BM din ve inanç özgürlüğü üzerine Özel Raportörünün, organ nakli ameliyatlarının sayısındaki artışı takiben ortaya çıkan fazladan organların kaynağını açıklaması yönündeki isteklerinin yanıtlanmasını ve onların Çin’deki organ nakli uygulamaları üzerine bir araştırma yürütmesine izin verilmesini talep ediyoruz;

5. Çin’deki Falun Gong uygulayıcıları dâhil tüm vicdan mahkûmlarının derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz;

6. Bu karar Başkanın talimatı ile Konsey, Komisyon, Komisyon Başkan Yardımcısı/Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti ve Çin Ulusal Halk Kongresine iletilecektir.

Kararın orijinalini Avrupa Parlamentosunun resmi sayfasından okumak için: karar metni

*********************

Konuyla İlgili Diğer Haberler:

- Avrupa Parlamentosu, Çin’deki Zorla Organ Toplama Uygulamasını Kınayan Kararı Kabul Etti

- Falun Dafa Bilgi Merkezi: Avrupa Parlamentosu Çin Rejimine Organ Toplama Acımasızlığı Üzerine Meydan Okuyor


İngilizce metin: http://clearharmony.net/articles/a111218-Full-Resolution-European-Parliament-Condemn-Organ-Harvesting-in-China.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.