ABD Dışişleri Bakanlığı, Falun Gong Zulmüne Karışanların Vize Talebini veya Ülkeye Girişini Reddedebilir

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan (Department of State, DOS) bir yetkili kısa bir süre önce çeşitli dini gruplara vize soruşturmasını sıkılaştırdıklarını ve insan hakları ihlalinde bulunanlarla ve dini inançlara zulmeden kişilerin vize başvurularının reddedebileceklerini söyledi. Bu hem göçmen vizeleri hem de turizm ve iş vizeleri gibi vizeler için geçerlidir. Daimi ikamet izni (yeşil kart) verilenler de dahil olmak üzere vize sahiplerinin girişleri reddedilebilir. Ek olarak aynı yetkili Falun Gong uygulayıcılarının, Falun Gong zulmüne katılan faillerin bir listesini ibraz edebileceğini söyledi.

ABD giriş ve göç yasalarına ve 4 Ağustos 2011 tarihinde Başkan Obama tarafından imzalanan 8697 sayılı Başkanlık Bildirisi’ne dayanarak, ABD’deki Falun Gong uygulayıcıları, DOS’a bir kişi listesi derleyecek ve sunacak, böylece Falun Gong zulmü faillerinin vize almaları veya ülkeye girişleri reddedilebilecektir. Liste yalnızca Falun Gong uygulayıcılarına doğrudan zulmedenleri değil, aynı zamanda zulüm politikasını düzenleyen ve uygulayanlarla, zulme yardım edenleri de içerecektir.

Çin Komünist Partisinin çeşitli düzeylerindeki görevlilerinden birçoğu, ailesiyle birlikte yurtdışına göç etmeyi planlamaktadır ve en önemli hedef ülkelerden biri ABD’dir. ÇKP’nin 20 yıldır süren Falun Gong zulmü, uluslararası camiada geniş çapta kınanmaktadır. ABD hükümetinin Falun Gong zulmü faillerine vize vermeyi veya ülkeye giriş yapmalarını reddetmesi, onları insan hakları ihlali suçlarını işlemekten alıkoyacaktır.

ABD yasalarına ve aşağıda belirtilen başkanlık bildirilerine dayanarak, aşağıdaki gerekçelerden herhangi biri nedeniyle vize başvuruları reddedilebilir:

* Mahkeme kararı olmadan kasten öldürme;
* İşkence veya acımasız, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza;
* Suçlama olmadan uzun süreli gözaltı;
* Kaçırma veya gizlice tutuklama yoluyla, kişilerin ortadan kaybolmasına neden olmak; veya
* İnsanların yaşama, özgürlük veya güvenlik hakkının çirkin bir şekilde ihlal edilmesi.

Ek 1: Göç ve Vatandaşlık Yasası INA 212 (ABD Yasaları 8inci başlık, 1182): Kabul Edilemez Yabancılar
https://www.uscis.gov/legal-resources/immigration-and-nationality-act

(a) Vize verilmesi ve ülkeye girişi uygun olmayan yabancılar
Bu bölümde aksi belirtilmediği sürece, aşağıdaki paragraflarda kabul edilemeyeceği belirtilen yabancılar, vize almaya uygun değildir ve Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilmeye uygun değildir:
...
(2) Suçla ilgili gerekçeler
...
(G) Özellikle şiddet içeren dini özgürlük ihlalleri işleyen yabancı hükumet yetkilileri
Yabancı bir devlet memuru olarak görev yaparken, herhangi bir zamanda, 22’nci başlığın 6402 numaralı bölümünde tanımlanan, özellikle şiddet içeren dini özgürlük ihlallerinin doğrudan yürütücüsü veya sorumlusu olan herhangi bir yabancı kabul edilemez.”

ABD Kanunu 22’nci başlığın 6402 numaralı bölümüne göre:
“(13) Özellikle şiddet içeren dini özgürlük ihlalleri: “Özellikle şiddet içeren dini özgürlük ihlalleri” terimi, aşağıda belirtilen ihlaller gibi sistematik, devam eden, dini özgürlük ihlalleri anlamına gelir:
(A) işkence veya acımasız, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza;
(B) suçlama olmadan uzun süreli gözaltı;
(C) kaçırma veya gizlice tutuklama yoluyla, kişilerin ortadan kaybolmasına neden olmak; veya
(D) insanların yaşama, özgürlük veya güvenlik hakkının çirkin bir şekilde ihlal edilmesi.”

...
(3) Güvenlik ve ilgili gerekçeler
...
(E) Nazi zulmüne, soykırıma veya herhangi bir işkence veya yargısız infaz suçlarına katılanlar
...
(ii) Soykırıma katılım
18’inci başlığın 1091(a) bölümünde tanımlandığı gibi, soykırım emrini veren, kışkırtan, yardım eden veya başka türlü katılmış olan herhangi bir yabancı kabul edilemez.
(iii) İşkence veya yargısız infaz suçları
Amerika Birleşik Devletleri dışında, aşağıdaki
(I) 18inci başlığın 2340 numaralı bölümünde tanımlanan herhangi bir işkence eylemi; veya
(II) herhangi bir yabancı ulusun kanunu altında, 1991 tarihli İşkence Mağdurları Koruma Yasasının 3(a) bölümünde tanımlanan yargısız infaz suçlarını işleyen, emir veren, teşvik eden, yardım eden veya başka bir şekilde katılmış olan herhangi bir yabancı kabul edilmez (ABD Kanunu 28inci başlık 1350 numaralı not).

“ABD Kanunu, Madde 18, Bölüm 2340A, yasalara uygun şekilde gözaltında ya da kontrol altında tutulan kişilere karşı, kamu görevlileri tarafından işlenen işkence suçunu yasaklar. İşkencenin tanımı, özellikle şiddetli fiziksel veya zihinsel ağrı vermeyi veya acı çektirmeyi amaçlayan eylemleri içermektedir.”

Yargısız infaz, ABD Kanunu, Madde 28, Bölüm 1350’de yabancıların haksız müdahalesi kısmında tanımlanır:
“Bu Yasanın amaçları doğrultusunda, “yargısız infaz” terimi, medeni kişiler tarafından zorunlu kabul edilen tüm yargı güvencelerini vermeye yetkili, düzenli bir mahkeme tarafından, önceden kesinleştirilmiş bir hüküm ile resmileştirilmemiş, kasıtlı bir öldürme eylemi anlamına gelir.”

Ek 2: H.R. 648 - Birleştirilmiş Ödenekler Yasası, 2019
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/648/text

(c) Kleptokrasi Karşıtlığı ve İnsan Hakları. (Ç.N.: Kleptokrasi, bir ülkede iktidarı ele geçiren bir ailenin ya da siyasal veya dini grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması demektir.)

(1) UYGUNSUZLUK.

(A) Doğal kaynakların ülke dışına çıkarılmasıyla ilgili yolsuzluklar da dahil olmak üzere önemli yolsuzluklara veya ağır insan hakları ihlali suçlarına karıştıkları yönünde, Dışişleri Bakanlığının haklarında güvenilir bilgi sahibi olduğu yabancı ülke devlet yetkilileri ve yakın aile üyelerinin, Amerika Birleşik Devletleri’ne girişleri uygun değildir.

(B) Bakanlık, bireylerin vize başvurusu yapıp yapmadığına bakılmaksızın, bu konuda güvenilir bilgi sahibi olduğu yabancı ülke devlet yetkilileri ve yakın aile üyelerinin halka açık veya özel olarak kimliklerini belirler ya da tanımlar.

Ek 3: Ciddi İnsan Hakları ve İnsani Hukuk İhlali ve Diğer Suiistimallere Katılanların Göçmen Olarak ve Olmayarak Ülkeye Girişlerinin Askıya Alınması (4 Ağustos 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Tarafından Yayınlandı)
https://travel.state.gov/content/dam/visas/Human_Rights_Proclamation_8697.pdf

Birleşik Devletler Hükumetinin insan haklarına ve insancıl hukuka saygı gösterme taahhüdünü sürdürmesi, Birleşik Devletlerin, insan hakları ve insancıl hukukun ciddi ihlalinde bulunanlar ve diğer ilgili suiistimallere dahil olanlar için güvenli bir yer olmadığından emin olmasını gerektirir. İnsan haklarına ve insancıl hukuka duyulan evrensel saygı ve zulümlerin önlenmesi konusunda uluslararası boyutta gösterilen çabalar, ABD’nin temel değerlerini desteklemekte ve ABD’yi, barışı güvenceye almak, saldırganlığı caydırmak, hukukun üstünlüğünü desteklemek, suç ve yolsuzlukla mücadele etmek, demokrasileri güçlendirmek ve dünyadaki insani krizleri önlemek konularında teşvik etmektedir. Bu nedenle, bu bildirinin 1. bölümünde belirtilen eylemlere dahil olan belirli kişilerin uluslararası seyahatlerinin sınırlandırılması ve göçmen olarak veya olmayarak Amerika Birleşik Devletleri’ne girişlerinin askıya alınması için harekete geçilmesini, Amerika Birleşik Devletlerinin değerlerinden biri olarak belirledim.

ŞİMDİ, BU NEDENLE, BEN BARACK OBAMA, Anayasa ve Amerika Birleşik Devletleri kanunlarının Başkan olarak bana verdiği yetkiye dayanarak, (8. ABD kanunu 1182(f)) olarak değiştirilen 1952 tarihli Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasasının 212(f) bölümüne ve Amerika Birleşik Devletleri Kanunu başlık 3 bölüm 301’e göre, bu bildirinin 1. bölümünde tarif edilen kişilerin Amerika Birleşik Devletleri’ne sınırsız göçmen olarak veya olmayarak girişlerinin Amerika Birleşik Devletlerinin değerlerine zarar vereceği tarafımca tespit edilmiştir. Bu nedenle, şunu beyan ederim:

“Bölüm 1. Aşağıdaki kişilerin göçmen olarak veya olmayarak Amerika Birleşik Devletleri’ne girişleri askıya alınmıştır:

(a) Kısmen veya tamamen ırk; renk; nesil; cinsiyet; sakatlık; yöresel bir gruba üyelik; dil; din; politik düşünce; ulusal köken; etnik köken; belirli bir sosyal gruba üyelik; soy; cinsel yönelim veya cinsel kimlik temeli üzerinden, herhangi bir sivil topluma yönelik yaygın veya sistematik şiddet ve komuta sorumluluğu da dahil olmak üzere herhangi bir suçu planlayan, emreden, destekleyen, yardım ve teşvik eden, suçu doğrudan işleyen veya bir şekilde suça katılmış olan veya bunu yapmaya teşebbüs eden ya da bunu yapan herhangi bir yabancı,

(b) Savaş suçları, insanlığa karşı suçlar veya diğer ciddi insan hakları ihlallerini, komuta sorumluluğu da dahil olmak üzere planlayan, emreden, destekleyen, yardım ve teşvik eden, suçu doğrudan işleyen veya bir şekilde suça katılmış olan veya bunu yapmaya teşebbüs eden ya da bunu yapan herhangi bir yabancı.”


İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/1/177881.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.